شرکت لوتوس تجارت ساحل

ACS800-17

ACS800-17(cabinet-built regenerative Drives)

این درایو با منبع تغذیه فعال مجهز شده است.این درایو برای کاربرد هایی که به عملکرد باز تولید نیاز دارند مناسب می باشند.

در قیاس با روش های دیگر ترمزی مانند ترمز های مقاومتی و مکانیکی،انرژی ذخیره شده باACS800-17به اندازه قابل توجهی بیشتر خواهد بود.انرژی ترمزی به شبکه AC باز خواهدگشت و دیگر به عنوان گرما تلف نخواهد شد.

محدوده توان و ولتاژ

 ولتاز  توان

(v)380-690

45-2500(kw)

 

ویژگی ها:

درجه حفاظت:21،22،42،54

ماژولهای قابل توسعه I/Oآنالوگ و دیجیتال

فیلتر هایdu/dt

فیلترEMC

Safe torgue off

ماژولهایفیلد باس

مانیتور کردن خطاهای زمین در شبکه های زمین نشده

توقف اظطراری گروه 0و1

Summary

catalogue