محصولات

ACS800-04

ACS800-04  (modular Drives)

محدوده توان و ولتاژ: 

 0.55 to 1900kW  :Power
 380 to 690 V  :Voltage

:ویژگی ها

Brake resistor جهت هدایت انرژی برگشتی در اثر ترمز

EMC Filter داخلی جهت حذف هارمونیک

Panel mounting

کنترل پنل جهت کنترل درایو

Du/Dt filter فیلتر مشتقگیر جهت حذف اعوجاج در خروجی

Profibus adaptor جهت ارتباط به خانواده فیلدباس

AC CHOCK داخلی جهت محافظت دربرابر نوسانات ورودی

Coat board جهت محافظت بردها در مقابل گرد و خاک و رطوبت

مد کنترلی DTC

سه ورودی قابل برنامه ریزی آنالوگ

دو خروجی قابل برنامه ریزی آنالوگ

7 ورودی دیجیتال قابل برنامه ریزی ایزوله

سه خروجی رله قابل برنامه ریزی