محصولات

VSC

VSC

کنتاکتور هایVSCبرای کنترل و حفاظت موتورها و ترانسفورماتورها،بانک های خازنی تصحیح ضریب توان و سیستمهای کلید زنی مناسب می باشد.فیوز های مناسب نصب شده در این کنتاکتور ها باعث شده آنهادر مدار هایی با سطح اتصال کوتاه 1000MVAنیز مورد استفاده واقع شوند.

 

محدوده ولتاژ و جریان:

     

Rated voltage (kV)

7,2

12

Rated service current (A)

400

400

Breaking capacity (AC4) (A)

4000-6400

4000

Short time withst.current1s(A)

6000