محصولات

قطعات الکترونیک صنعتی

قطعات الکترونیک صنعتی

 

این قطعات شامل :

»Thyristor

»IGBT

»Capacitor

»Resistor

»AC/DC choke

»...

می باشند